Skip to content

văn bản pháp luật mới ban hành

30/09/2013

DOANH NGHIỆP


* (SMS: 110/2013/ND-CP)
 – Ngày 24/09/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 110/2013/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

* (SMS: 133/2013/TT-BTC) – Ngày 24/09/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 133/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15 và các mẫu ban hành kèm theo Thông tư 86/2013/TT-BTC ngày 27/06/2013 quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện.

* (SMS: 2913/QD-BGTVT) – Ngày 23/09/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2913/QĐ-BGTVT về việc công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2012 cho Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4.

* (SMS: 2138/QD-BNN-DMDN) – Ngày 19/09/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2138/QĐ-BNN-ĐMDN về việc ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Tổng công ty lương thực miền Bắc.

* (SMS: 5542/TCHQ-KTSTQ) – Ngày 19/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5542/TCHQ-KTSTQ về việc tiếp tục thực hiện chế độ ưu tiên cho các doanh nghiệp ưu tiên.

* (SMS: 1724/QD-BTNMT) – Ngày 17/09/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 1724/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy chế hoạt động của Kiếm soát viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và bản đồ Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

* (SMS: 1723/QD-BTNMT) – Ngày 17/09/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 1723/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.


THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ


* (SMS: 109/2013/ND-CP)
 – Ngày 24/09/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 109/2013/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

* (SMS: 5608/TCHQ-TXNK) – Ngày 24/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5608/TCHQ-TXNK về việc xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu.

* (SMS: 5580/TCHQ-TXNK) – Ngày 23/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5580/TCHQ-TXNK về việc thực hiện Công văn 5608/BTC-TCHQ ngày 07/05/2013 về thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, vật tư nhập khẩu phục vụ hoạt động khai thác dầu khí.

* (SMS: 132/2013/TT-BTC) – Ngày 19/09/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 132/2013/TT-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển.

* (SMS: 131/2013/TT-BTC) – Ngày 19/09/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 131/2013/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Đại Ngãi (thuộc cụm phà Vàm Công).

* (SMS: 5518/TCHQ-TXNK) – Ngày 18/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5518/TCHQ-TXNK về việc thuế giá trị gia tăng máy móc, thiết bị do công ty cho thuê tài chính nhập khẩu cho doanh nghiệp chế xuất thuê.

* (SMS: 5517/TCHQ-TXNK) – Ngày 18/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5517/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ an ninh.

* (SMS: 5503/TCHQ-TXNK) – Ngày 18/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5503/TCHQ-TXNK về việc thời hạn nộp thuế.

* (SMS: 5474/TCHQ-TXNK) – Ngày 17/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5474/TCHQ-TXNK về việc xử lý đề nghị không thu thuế xuất khẩu mặt hàng ván sàn gỗ xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu.

* (SMS: 5317/TCHQ-TXNK) – Ngày 09/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5317/TCHQ-TXNK về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 2885/TCT-KK) – Ngày 04/09/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2885/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 2876/TCT-KK) – Ngày 03/09/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2876/TCT-KK về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn.

* (SMS: 2878/TCT-CS) – Ngày 03/09/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2878/TCT-CS về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo Thông tư 16/2013/TT-BTC.

* (SMS: 2875/TCT-CS) – Ngày 03/09/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2875/TCT-CS về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 2873/TCT-CS) – Ngày 03/09/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2873/TCT-CS về việc thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

* (SMS: 2872/TCT-CS) – Ngày 03/09/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2872/TCT-CS về việc miễn giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

* (SMS: 2870/TCT-CS) – Ngày 03/09/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2870/TCT-CS về việc thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và tiền sử dụng đất.

* (SMS: 2337/TCT-CS) – Ngày 22/07/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2337/TCT-CS về việc chính sách thu tiền thuê đất.

* (SMS: 4090/TCHQ-TXNK) – Ngày 19/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4090/TCHQ-TXNK về việc phân loại hàng hoá.

* (SMS: 2290/TCT-CS) – Ngày 17/07/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2290/TCT-CS về việc chứng từ mua vàng bạc của người dân.

* (SMS: 2288/TCT-CS) – Ngày 17/07/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2288/TCT-CS về việc thực hiện Thông tư 16/2013/TT-BTC.


LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP


* (SMS: 3407/BNN-TCCB)
 – Ngày 20/09/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 3407/BNN-TCCB về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.


ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở


* (SMS: 1492/TTg-KTN)
 – Ngày 23/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1492/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

* (SMS: 1491/TTg-KTN) – Ngày 23/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1491/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Sơn La.

* (SMS: 1490/TTg-KTN) – Ngày 23/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1490/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

* (SMS: 1489/TTg-KTN) – Ngày 23/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1489/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

* (SMS: 1488/TTg-KTN) – Ngày 23/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1488/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

* (SMS: 1487/TTg-KTN) – Ngày 23/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1487/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

* (SMS: 1484/TTg-KTN) – Ngày 23/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1484/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

* (SMS: 109/NQ-CP) – Ngày 20/09/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết 109/NQ-CP về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) của tỉnh Trà Vinh.

* (SMS: 1480/TTg-KTN) – Ngày 20/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1480/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

* (SMS: 1479/TTg-KTN) – Ngày 20/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1479/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

* (SMS: 1478/TTg-KTN) – Ngày 20/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1478/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

* (SMS: 1477/TTg-KTN) – Ngày 20/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1477/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

* (SMS: 1476/TTg-KTN) – Ngày 20/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1476/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nam Định.


ĐẦU TƯ


* (SMS: 38/2013/QD-UBND)
 – Ngày 23/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 38/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 33/2011/QĐ-UBND ngày 28/05/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình kích cầu của Thành phố Hồ Chí Minh.


TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG


* (SMS: 22/2013/TT-NHNN)
 – Ngày 24/09/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 22/2013/TT-NHNN về việc hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài và khoản phát hành trái phiếu quốc tế được Chính phủ bảo lãnh.

* (SMS: 147/KH-UBND) – Ngày 24/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 147/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/07/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô.

* (SMS: 1706/QD-TTg) – Ngày 23/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1706/QĐ-TTg về việc phê duyệt nội dung văn bản bổ sung số 2 Thỏa ước tài trợ cho Dự án “Nâng cao năng lực nội bộ Quỹ Đầu tư phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và các nhà quản lý được Cơ quan Phát triển Pháp tài trợ”.

* (SMS: 54/2013/QD-TTg) – Ngày 19/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 54/2013/QĐ-TTg về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế của Kho bạc Nhà nước.

* (SMS: 7848/VPCP-QHQT) – Ngày 19/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7848/VPCP-QHQT về việc Hiệp định vay vốn ODA của Chính phủ Đức cho Dự án Bảo vệ ven biển và Phục hồi đai rừng ngập mặn.

* (SMS: 129/2013/TT-BTC) – Ngày 18/09/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 129/2013/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế.

* (SMS: 12461/BTC-KBNN) – Ngày 18/09/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12461/BTC-KBNN về việc hướng dẫn vướng mắc nghiệp vụ trong quá trình triển khai hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).


XUẤT NHẬP KHẨU


* (SMS: 5626/TCHQ-TXNK)
 – Ngày 25/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5626/TCHQ-TXNK về việc phân loại hàng hóa.

* (SMS: 8018/VPCP-KTTH) – Ngày 24/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8018/VPCP-KTTH về việc xây dựng Đề án ngăn chặn vận chuyển và nhập khẩu trái phép thủy, hải sản.

* (SMS: 5615/TCHQ-GSQL) – Ngày 24/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5615/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu cây cảnh có kèm theo bầu đất.

* (SMS: 5607/TCHQ-TXNK) – Ngày 24/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5607/TCHQ-TXNK về việc thủ tục nhập khẩu thuyền buồm.

* (SMS: 5601/TCHQ-GSQL) – Ngày 24/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5601/TCHQ-GSQL về việc ký xác nhận trên tờ khai hàng hóa quá cảnh HQ/2012-QC.

* (SMS: 5579/TCHQ-GSQL) – Ngày 23/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5579/TCHQ-GSQL về việc kiểm tra xác định trọng lượng hàng thực nhập.

* (SMS: 932/GSQL-GQ2) – Ngày 23/09/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 932/GSQL-GQ2 về việc cho doanh nghiệp chế xuất thuê kho bãi chứa hàng hóa.

* (SMS: 8432/BCT-XNK) – Ngày 20/09/2013, Bộ Công Thương ban hành Công văn 8432/BCT-XNK về vướng mắc khi thực hiện Thông tư 05/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất một số loại hàng hóa.

* (SMS: 5559/TCHQ-CNTT) – Ngày 20/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5559/TCHQ-CNTT về việc hướng dẫn triển khai sử dụng chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử.

* (SMS: 5534/TCHQ-GSQL) – Ngày 19/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5534/TCHQ-GSQL về việc xử lý phế liệu, phế phẩm gia công.

* (SMS: 5525/TCHQ-TXNK) – Ngày 19/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5525/TCHQ-TXNK về việc xử lý nợ thuế trên hệ thống KT559.

* (SMS: 5524/TCHQ-TXNK) – Ngày 19/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5524/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng Dải plastic dẻo Sika waterbar V-25 do Malaysia sản xuất.

* (SMS: 7816/VPCP-KTN) – Ngày 18/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7816/VPCP-KTN về việc nhập khẩu tro bay của Công ty xi măng Nghi Sơn.

* (SMS: 3305/BNN-CN) – Ngày 16/09/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 3305/BNN-CN về việc áp mã số HS thức ăn chăn nuôi nhập khẩu.

* (SMS: 5233/TCHQ-GSQL) – Ngày 04/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5233/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan xuất khẩu tàu biển đã xuất cảnh.

* (SMS: 5207/TCHQ-TXNK) – Ngày 04/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5207/TCHQ-TXNK về việc xây dựng Danh mục rủi ro hàng hóa nhập khẩu cấp Cục.


XÂY DỰNG


* (SMS: 7933/VPCP-KTN)
 – Ngày 23/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7933/VPCP-KTN về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, tỉnh Đồng Nai.

* (SMS: 7915/VPCP-KGVX) – Ngày 21/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7915/VPCP-KGVX về việc điều chỉnh vùng đệm Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình.

* (SMS: 7913/VPCP-KTN) – Ngày 20/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7913/VPCP-KTN về việc xử lý đối với Dự án xây dựng Phòng thí nghiệm trọng điểm – Bể thử mô hình tàu thủy Vinashin.

* (SMS: 7902/VPCP-KTN) – Ngày 20/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7902/VPCP-KTN về việc giải quyết thủ tục xây dựng của Dự án tại 8B phố Lê Trực, Hà Nội.

* (SMS: 885/QD-BXD) – Ngày 19/09/2013, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 885/QĐ-BXD về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (đợt 12).

* (SMS: 1939/BXD-VLXD) – Ngày 18/09/2013, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1939/BXD-VLXD về việc thực hiện Thông tư 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng.


THƯƠNG MẠI


* (SMS: 5552/TCHQ-TXNK)
 – Ngày 20/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5552/TCHQ-TXNK về nội dung Nghị định thay thế Nghị định 40/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc.

* (SMS: 1473/TTg-KGVX) – Ngày 19/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1473/TTg-KGVX về việc ngưng lưu thông xăng không chì RON 83.

* (SMS: 7846/VPCP-QHQT) – Ngày 19/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7846/VPCP-QHQT về giải pháp hoàn thành Gói cam kết dịch vụ thứ 9 thuộc Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ.


TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG


* (SMS: 40/2013/QD-UBND)
 – Ngày 24/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 40/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 107/2013/ND-CP) – Ngày 20/09/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 107/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

* (SMS: 1628/QD-TTg) – Ngày 19/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1628/QĐ-TTg về việc phê duyệt Khung ma trận chính sách năm 2013 thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu (SP-RCC).

* (SMS: 38/2013/QD-UBND) – Ngày 19/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 38/2013/QĐ-UBND về việc ban hành giá bán nước sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 1951/BXD-VLXD) – Ngày 19/09/2013, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1951/BXD-VLXD về việc cấp phép hoạt động khoáng sản đối với đá granit và tình hình thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến sử dụng đá ốp lát granit.

* (SMS: 25/2013/TT-BTNMT) – Ngày 12/09/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 25/2013/TT-BTNMT về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Cao Bằng.


Y TẾ-SỨC KHỎE


* (SMS: 6970/UBND-VX)
 – Ngày 23/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 6970/UBND-VX về việc tăng cường phòng, chống bệnh dại.

* (SMS: 15113/QLD-DK) – Ngày 12/09/2013, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 15113/QLD-ĐK về việc giới hạn việc sử dụng và cập nhật thông tin dược lý của codein.

Advertisements
Gửi bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: