Skip to content

Văn bản pháp luật mới

23/09/2013

DOANH NGHIỆP
* (SMS: 874/QD-BXD) – Ngày 17/09/2013, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 874/QĐ-BXD về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2013 – 2015.
* (SMS: 12258/BTC-CST) – Ngày 16/09/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12258/BTC-CST về việc trả lời kiến nghị tại Thông báo 328/TB-VPCP ngày 23/08/2013 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam.
* (SMS: 2808/QD-BGTVT) – Ngày 13/09/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2808/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt danh sách các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam thực hiện rút vốn thương hiệu.
* (SMS: 1241/QD-BKHDT) – Ngày 10/09/2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 1241/QĐ-BKHĐT về Khung theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011 – 2015.
THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ
* (SMS: 5457/TCHQ-TXNK) – Ngày 13/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5457/TCHQ-TXNK về việc cơ quan hải quan trực tiếp thu phí thay cán bộ thuế tại một số cửa khẩu.
* (SMS: 5416/TCHQ-TXNK) – Ngày 12/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5416/TCHQ-TXNK về việc tính chậm nộp thuế.
* (SMS: 7622/VPCP-KTN) – Ngày 12/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7622/VPCP-KTN về phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô.
* (SMS: 5418/TCHQ-PC) – Ngày 12/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5418/TCHQ-PC về việc tuyên truyền, tập huấn Luật Quản lý thuế sửa đổi.
* (SMS: 5415/TCHQ-TXNK) – Ngày 12/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5415/TCHQ-TXNK về việc hướng dẫn thủ tục ưu đãi thuế xuất khẩu.
* (SMS: 12080/BTC-TCHQ) – Ngày 11/09/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12080/BTC-TCHQ về việc thực hiện Quyết định áp dụng thuế tự vệ chính thức đối với một số mặt hàng dầu thực vật.
* (SMS: 2959/TCT-CS) – Ngày 11/09/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2959/TCT-CS về việc sử dụng chứng từ thu tiền.
* (SMS: 5376/TCHQ-TXNK) – Ngày 11/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5376/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế nhập khẩu.
* (SMS: 2938/TCT-CS) – Ngày 09/09/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2938/TCT-CS về việc xử lý số tiền chậm nộp đối với thuế của nhà thầu nước ngoài nộp bổ sung.
* (SMS: 5328/TCHQ-TXNK) – Ngày 09/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5328/TCHQ-TXNK về việc trị giá tính thuế hàng nhập khẩu.
* (SMS: 2895/TCT-CS) – Ngày 04/09/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2895/TCT-CS về việc thuế tài nguyên.
* (SMS: 2850/TCT-CS) – Ngày 30/08/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2850/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động đóng tàu.
* (SMS: 2635/TCT-CS) – Ngày 13/08/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2635/TCT-CS về việc thuế đối với chuyển nhượng tài sản (nhà xưởng) gắn liền với quyền sử dụng đất thuê khi doanh nghiệp chế xuất giải thể.
* (SMS: 4312/TCHQ-TXNK) – Ngày 30/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4312/TCHQ-TXNK về việc thuế bảo vệ môi trường đối với bao bì đóng gói sẵn hàng hóa.
LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP
* (SMS: 18/CT-BGTVT) – Ngày 17/09/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Chỉ thị 18/CT-BGTVT về việc tăng cường thực hiện các quy định về lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Giao thông Vận tải.
* (SMS: 3286/BNV-TCBC) – Ngày 17/09/2013, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 3286/BNV-TCBC về việc thẩm định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.
* (SMS: 1354/QD-BLDTBXH) – Ngày 16/09/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1354/QĐ-BLĐTBXH về việc đính chính Thông tư 08/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 46/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động.
* (SMS: 3480/LDTBXH-LDTL) – Ngày 13/09/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3480/LĐTBXH-LĐTL về chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với người lao động.
ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở
* (SMS: 107/NQ-CP) – Ngày 16/09/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết 107/NQ-CP về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) tỉnh Lâm Đồng.
* (SMS: 859/QD-BXD) – Ngày 13/09/2013, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 859/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực nhà ở.
* (SMS: 105/NQ-CP) – Ngày 12/09/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết 105/NQ-CP về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) của thành phố Đà Nẵng.
* (SMS: 6684/UBND-TNMT) – Ngày 12/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 6684/UBND-TNMT về các giải pháp nâng cao chỉ số tiếp cận về đất đai trong Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (CPI) của Thành phố Hà Nội.
* (SMS: 2418/TCT-CS) – Ngày 30/07/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2418/TCT-CS về việc khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất.
ĐẦU TƯ
* (SMS: 7800/VPCP-KTN) – Ngày 18/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7800/VPCP-KTN về việc một số cơ chế trong phương án đầu tư dự án khu đô thị Gia Lâm.
* (SMS: 7622/VPCP-KTN) – Ngày 12/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7622/VPCP-KTN về phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô.
* (SMS: 7740/VPCP-KTN) – Ngày 17/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7740/VPCP-KTN về việc ưu đãi đầu tư đối với dự án Khu liên hợp công nông nghiệp Dofico.
* (SMS: 7558/VPCP-KTN) – Ngày 10/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7558/VPCP-KTN về việc chấm dứt đầu tư dự án Căn cứ dịch vụ dầu khí Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.
TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG
* (SMS: 1616/QD-TTg) – Ngày 18/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1616/QĐ-TTg về việc phê duyệt kết quả đàm phán với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) về Hiệp định vay, Hiệp định Tài trợ không hoàn lại và các văn bản pháp lý liên quan của Dự án “Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông”.
* (SMS: 5021/QD-UBND) – Ngày 16/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5021/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch kinh phí các hoạt động, hạng mục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp đợt 2, năm 2013 cho Sở Thông tin và Truyền thông.
* (SMS: 1598/QD-TTg) – Ngày 13/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1598/QĐ-TTg về việc phê duyệt Định hướng sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) giai đoạn 2014 – 2016 và sau năm 2016.
* (SMS: 12219/BTC-QLCS) – Ngày 13/09/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12219/BTC-QLCS về việc đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản Nhà nước.
* (SMS: 12067/BTC-HCSN) – Ngày 10/09/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12067/BTC-HCSN về việc điều hành chi ngân sách Nhà nước năm 2013.
KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN
* (SMS: 105/2013/ND-CP) – Ngày 16/09/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 105/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.
* (SMS: 3504/LDTBXH-KHTC) – Ngày 16/09/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3504/LĐTBXH-KHTC về việc hướng dẫn hạch toán hao mòn tài sản cố định.
XUẤT NHẬP KHẨU
* (SMS: 2341/QD-BTC) – Ngày 18/09/2013, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2341/QĐ-BTC về việc ban hành lộ trình triển khai sử dụng chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử.
* (SMS: 5468/TCHQ-GSQL) – Ngày 16/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5468/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu bút bi có thể tẩy, xóa sau khi viết.
* (SMS: 5467/TCHQ-GSQL) – Ngày 16/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5467/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc cách ghi thông tin người ủy quyền trên C/O mẫu E.
* (SMS: 53/2013/QD-TTg) – Ngày 13/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 53/2013/QĐ-TTg về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.
* (SMS: 5451/TCHQ-GSQL) – Ngày 13/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5451/TCHQ-GSQL về việc xử lý xăng dầu cung ứng (bán) cho tàu biển quốc tịch Việt Nam chạy tuyến quốc tế xuất cảnh.
* (SMS: 5446/TCHQ-GSQL) – Ngày 13/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5446/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thực hiện triển khai Hệ thống thông quan điện tử đối với tàu biển xuất nhập cảnh (e-manifest).
* (SMS: 5414/TCHQ-GSQL) – Ngày 12/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5414/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn bổ sung Công văn 5180/TCHQ-GSQL ngày 30/08/2013.
* (SMS: 5413/TCHQ-GSQL) – Ngày 12/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5413/TCHQ-GSQL về việc cấm nhập khẩu bộ tem Trung Quốc phát hành về quần đảo Hoàng Sa.
* (SMS: 5411/TCHQ-GSQL) – Ngày 12/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5411/TCHQ-GSQL về việc chuẩn hóa, mã hóa các danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành.
* (SMS: 5395/TCHQ-GSQL) – Ngày 12/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5395/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu sữa từ New Zealand.
* (SMS: 5363/TCHQ-GSQL) – Ngày 11/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5363/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp.
* (SMS: 12081/BTC-TCHQ) – Ngày 11/09/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12081/BTC-TCHQ về thủ tục hải quan đối với vật tư xây dựng đưa từ nội địa vào doanh nghiệp chế xuất.
* (SMS: 8155/BCT-QLTT) – Ngày 11/09/2013, Bộ Công Thương ban hành Công văn 8155/BCT-QLTT về việc kiểm tra chất lượng bếp gas nhập khẩu.
* (SMS: 5364/TCHQ-GSQL) – Ngày 11/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5364/TCHQ-GSQL về việc chủ trương thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng.
* (SMS: 5362/TCHQ-GSQL) – Ngày 11/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5362/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu xe động cơ điện.
* (SMS: 8101/BCT-XNK) – Ngày 10/09/2013, Bộ Công Thương ban hành Công văn 8101/BCT-XNK về việc nhập khẩu trứng gà sản xuất vắc xin.
* (SMS: 5348/TCHQ-TXNK) – Ngày 10/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5348/TCHQ-TXNK về việc phân loại xe máy nhập khẩu.
* (SMS: 5356/TCHQ-GSQL) – Ngày 10/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5356/TCHQ-GSQL về việc kiểm tra thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ.
* (SMS: 5355/TCHQ-GSQL) – Ngày 10/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5355/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng, không có số động cơ.
* (SMS: 5325/TCHQ-GSQL) – Ngày 09/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5325/TCHQ-GSQL về việc xử lý hàng tồn đọng tại cảng biển.
XÂY DỰNG
* (SMS: 1615/QD-TTg) – Ngày 17/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1615/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác quy hoạch.
* (SMS: 7735/VPCP-KTN) – Ngày 17/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7735/VPCP-KTN về việc chuyển vị trí xây dựng nhà máy nước Khu kinh tế Nghi Sơn.
* (SMS: 2783/QD-BGTVT) – Ngày 12/09/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2783/QĐ-BGTVT về việc ban hành quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do Bộ Giao thông Vận tải quản lý, đầu tư.
* (SMS: 36/2013/QD-UBND) – Ngày 12/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 36/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố.
THƯƠNG MẠI
* (SMS: 1625/QD-TTg) – Ngày 19/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1625/QĐ-TTg về việc phê duyệt và ký Nghị định thư thực hiện gói cam kết dịch vụ thứ 9 trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ.
* (SMS: 19/CT-UBND) – Ngày 17/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 19/CT-UBND về việc tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý giá, bình ổn giá cả, kiềm chế lạm phát những tháng cuối năm 2013 và trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
* (SMS: 7607/VPCP-KTTH) – Ngày 12/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7607/VPCP-KTTH về việc đưa mặt hàng sữa vào danh mục thực phẩm bổ sung làm cho giá sữa tăng cao.A141
* (SMS: 7513/BCT-QLCT) – Ngày 23/08/2013, Bộ Công Thương ban hành Công văn 7513/BCT-QLCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng dầu thực vật nhập khẩu vào Việt Nam.
* (SMS: 2010/QD-BTC) – Ngày 16/08/2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2010/QĐ-BTC về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện.
TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG
* (SMS: 7621/VPCP-KTN) – Ngày 12/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7621/VPCP-KTN về việc cấp phép hoạt động khoáng sản đối với đá granit.
Y TẾ-SỨC KHỎE
* (SMS: 3569/QD-BYT) – Ngày 19/09/2013, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3569/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.
* (SMS: 346/TB-VPCP) – Ngày 16/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 346/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giảm quá tải bệnh viện.
* (SMS: 145/KH-UBND) – Ngày 12/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 145/KH-UBND về việc triển khai công tác y tế học đường năm học 2013 – 2014.
* (SMS: 6699/UBND-VX) – Ngày 12/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 6699/UBND-VX về việc tăng cường chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch mùa thu – đông.
* (SMS: 7602/VPCP-KGVX) – Ngày 12/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7602/VPCP-KGVX về việc đề nghị của Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo.
* (SMS: 4784/UBND-VX) – Ngày 11/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 4784/UBND-VX về việc cho phép mua thuốc y tế trong khi chờ kết quả đấu thầu tập trung năm 2013.
* (SMS: 3207/QD-BYT) – Ngày 29/08/2013, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3207/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Răng Hàm Mặt.
* (SMS: 145/KH-UBND) – Ngày 12/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 145/KH-UBND về việc triển khai công tác y tế học đường năm học 2013 – 2014.
ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH
* (SMS: 2792/QD-BGTVT) – Ngày 12/09/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2792/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu lựa chọn bên thuê quản lý khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
GIAO THÔNG
* (SMS: 7799/VPCP-KTN) – Ngày 18/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7799/VPCP-KTN về việc báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

 

Advertisements
Gửi bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: